Toegankelijke online dienstverlening ontwerpen in de zorg

Ontwerpen voor toegankelijkheid maakt de gebruikservaring beter voor iedereen, ongeacht beperking. In dit artikel lees je wat digitale toegankelijkheid betekent voor een gebruiker, waarom het verstandig is om hier gericht voor te ontwerpen en waar je kunt beginnen met de implementatie.

avatar

Tom Oostewechel

Wat is het probleem met digitale toegankelijkheid?

“Voldoet jullie online platform aan de richtlijnen voor toegankelijkheid?”

Een gebruiker met "Niet Aangeboren Hersenletsel" (NAH) stelde ons deze vraag tijdens een gebruikerstest van het Jouw Omgeving platform. Wij konden, tot onze grote teleurstelling, zijn vraag niet beantwoorden en gingen met meer vragen dan antwoorden naar huis.

Wetgeving

Op de terugreis wijst een snelle zoekopdracht uit dat digitale toegankelijkheid in de zorg nog eerder uitzondering is dan regel. Sinds juli 2016 is in Nederland het "VN-verdrag voor Rechten van Personen met een handicap" in werking getreden. Dit verdrag benadrukt onder andere de toegang tot informatie- en communicatietechnologieën als een fundamenteel mensenrecht.

In Nederland is additionele wetgeving rondom toegankelijkheid van kracht. Via het "Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid" wordt het toepassen van de "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)" een wettelijke verplichting voor alle overheidsorganisaties. Vanaf september 2020 moeten websites van overheidsorganisaties voldoen aan deze richtlijnen en vanaf juni 2021 ook alle mobiele applicaties.

Hoewel er voor de zorgsector nog geen specifieke wetgeving is, heeft het Informatieberaad Zorg besloten de WCAG toe te laten tot het duurzaam informatiestelsel. In dit besluit spreken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uit dat digitale zorginformatie voor iedereen bruikbaar moet zijn. Daarnaast gaan zorginstellingen en verzekeraars hun ICT-leveranciers vragen om bij het realiseren en onderhouden van apps en websites aan te sluiten bij de WCAG. Als leverancier van een online platform aan gemeenten en zorginstellingen, is het dus van cruciaal belang om aan te sluiten bij deze wetgeving.

Ondanks deze wetgeving is er in de afgelopen vier jaar nog maar weinig vooruitgang geboekt. Een aantal onderzoeken wijzen uit dat publieke (zorg)websites en apps nog (ver) achter blijven op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking (Accessibility, 2018; Schellevis, 2018; Kastelijn, 2018). Dit betekent in de praktijk dat mensen met een beperking onvoldoende of helemaal niet zelfstandig gebruik kunnen maken van deze websites en apps.

Hoe kan het dat iets dat wettelijk verplicht is nog maar door zo weinig organisaties wordt nageleefd? Welke factoren zijn van invloed op de toegankelijkheid van websites?

Een complex organisatorisch vraagstuk

Al sinds de opkomst van het internet ontwikkelt het internationaal consortium W3C standaarden voor het web (W3C, 1994). Onder deze standaarden vallen ook de WCAG die een groot aantal richtlijnen bevatten om digitale diensten toegankelijk te maken (W3C, 2019). Deze standaarden zijn openbaar beschikbaar, bevatten zeer gedetailleerde documentatie voor de verschillende stakeholders en beschrijven hoe herkenbare user interface patronen geïmplementeerd kunnen worden. Maar als alle technische kennis en regels al zo lang aanwezig zijn, waarom is het grootste gedeelte van de (zorg)websites en apps dan nog steeds niet toegankelijk?

Onderzoeker Eric Velleman (Velleman, 2018) stelt in zijn onderzoek over toegankelijkheid van websites binnen gemeenten dat het technische gedeelte maar een klein onderdeel van een grotere en complexere puzzel is. Een succesvolle implementatie van toegankelijkheid in de praktijk is geen technische uitdaging, maar een organisatievraagstuk, aldus Velleman. Factoren zoals, ontwikkeling en bewustwording van (multidisciplinaire) kennis, betrokkenheid van bestuurders, organisatorische structuur, en monitoring en evaluatie, vergroten of verlagen de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk.

Wanneer het onderwerp toegankelijkheid niet voldoende ‘leeft’ in de organisatie en onder de medewerkers zal dit logischerwijs de (online) diensten die zij leveren ook niet ten goede komen. Deze medewerkers nemen acceptatiecriteria voor toegankelijkheid (onbewust) niet op in aanbestedingen, offertes, projectplannen en functionele documentatie. Eenmaal vergeten? Dan wordt het bijna onmogelijk om toegankelijkheid later nog te prioriteren ten opzichte van ander werk. Toegankelijkheid met terugwerkende kracht implementeren is daarnaast kosten-technisch gezien een ingewikkeld en tijdrovend proces.

Toegankelijkheid is keuzevrijheid hebben, contextafhankelijk en inclusief

In de afgelopen jaren is in onze samenleving veel dienstverlening gedigitaliseerd. Maar zodra iets online staat, betekent dit niet gelijk dat het beter toegankelijk is of gemakkelijker in gebruik.

Wat betekent digitale toegankelijkheid voor een gebruiker?

In de afgelopen jaren is in onze samenleving veel dienstverlening gedigitaliseerd: "97% van de Nederlanders beheert inmiddels zijn bankzaken online (Banken, 2017)". De belastingdienst heeft zijn blauwe enveloppen bijna met pensioen gestuurd en stapt binnenkort volledig over op digitale post. Ook in de zorg regelt een groot deel van de Nederlanders hun zaken inmiddels online: ze sluiten online een zorgverzekering af, maken een e-afspraak met hun huisarts of chatten anoniem met zorgprofessionals. Sinds de hervorming van het Nederlandse zorgstelsel in 2015 verwacht de overheid ook steeds meer eigen regie, zelfredzaamheid, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid (De Vries & Kossen, 2015). Al deze nieuwe digitale mogelijkheden zijn bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan betere toegang tot dienstverlening en meer eigen regie en zelfredzaamheid. Maar zodra iets online staat, betekent dit niet gelijk dat het beter toegankelijk is of gemakkelijker in gebruik.

Een van de mogelijke keerzijden van digitalisering is dat het verschillen tussen kwetsbare en niet-kwetsbare groepen kan vergroten. Niet iedereen kan meekomen. Een belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid is dat personen in staat zijn om zelfstandig gebruik te kunnen maken van alle vormen van publieke dienstverlening. Maar wat betekent het eigenlijk voor een gebruiker wanneer iets niet toegankelijk is?

Toegankelijkheid is keuzevrijheid hebben

Vanuit ethisch perspectief kunnen we ons afvragen of iedereen de vraag om meer zelf te doen aan kan en of e-health daar dan het juiste middel voor is. Evelien Tonkens gaat daar in dit artikel dieper op in en stelt zelfs dat keuzevrijheid binnen de zorg een fantasie is.

“We moeten keuzes maken over dingen die we niet begrijpen, op basis van situaties die we niet kunnen voorspellen, met geld dat we niet hebben of dat we liever ergens anders aan uitgeven”

Ongeacht deze terechte ethische discussie, blijft het uitgangspunt van toegankelijkheid dat een beslissing om een toepassing wel of niet te gebruiken vooral gebaseerd moet zijn op de behoeften en voorkeuren van gebruikers en niet op hun fysieke (on)mogelijkheden. Hierbij maakt het niet uit wie of welke partij de beslissing neemt, als mensen maar niet bij voorbaat buitengesloten worden door een beperking.

Toegankelijkheid is contextafhankelijk

Toegankelijkheid is relatief en contextafhankelijk. Hoe toegankelijk iets is, kan alleen gemeten worden in relatie tot bepaalde (functionele) vaardigheden van mensen of de situatie waarin een product gebruikt wordt. Toegankelijkheid is afhankelijk van perceptie. Een video die met het toetsenbord bediend kan worden, is toegankelijk voor iemand die blind is. Deze zelfde video is echter niet toegankelijk voor een doof iemand zodra deze niet over ondertiteling beschikt.

Producten en diensten worden nog (te) vaak ontworpen met de ‘perfecte’ gebruikers in het achterhoofd. In de ontwerpwereld ook wel bekend als persona’s. Feit is echter dat producten in verschillende situaties gebruikt worden en dat functionele vaardigheden tussen mensen enorm variëren:

 • Zicht en gehoorVan perfect tot geen
 • Geletterdheid en geheugenSterke variatie als gevolg van veelvoorkomende aandoeningen zoals dyslexie, autisme, dementie, hersenletsel en stress
 • Fysiek vermogenGrote verschillen in mobiliteit, behendigheid, kracht en pijnniveaus

Een beperking is breder dan alleen een gezondheidsprobleem. Het is een complex fenomeen dat de interactie tussen de functies van een persoon en de omgeving waarin hij of zij leeft reflecteert (WHO, 2019). Naast permanente beperkingen ervaart iedereen tijdelijke en situationele beperkingen. Tijdelijke beperkingen kunnen veroorzaakt worden door ziekte of letsel zoals een gebroken arm. Voorbeelden van situationele beperkingen zijn niet goed kunnen horen in een lawaaierige ruimte of een scherm niet goed kunnen lezen in fel zonlicht.

Ontwikkelaars moeten producten en diensten afstemmen op de verschillende niveaus van (functionele) vaardigheden van mensen en op de omgevingen waarin deze gebruikt worden. Door rekening te houden met deze diversiteit, maak je de gebruikservaring beter voor iedereen die het product gebruikt.

toegankelijkheid is een complex organisatorisch vraagstuk

Illustraties door Jeroen Krul

Toegankelijkheid is inclusief

Toegankelijkheid betekent: mensen niet buitensluiten op basis van hun beperking(en). Personen kunnen zelfstandig een taak volbrengen in een vergelijkbare hoeveelheid tijd en moeite als iemand die geen beperking heeft. Een taak kan bijvoorbeeld zijn: “Een reactie plaatsen op een bericht van een hulpverlener”. Om deze taak goed af te ronden, zijn er vier essentiële voorwaarden waaraan voldaan moet worden (Duggin, 2016). Onderstaande principes vormen de basis van de Web Content Accessibility Guidelines:

 • “Perceivable” — Informatie moet waarneembaar zijn. In andere woorden, het is waarneembaar voor een van de zintuigen van een persoon (zien, horen of aanraken). Tekstuele informatie moet in verschillende vormen aangeboden worden, zodat deze ook toegankelijk is voor mensen met een audiovisuele beperking. Als iemand blind is, moet de tekst zo opgebouwd zijn dat een schermlezer het om kan zetten naar een geschikt audioformaat of een elektronisch braille-apparaat.
 • “Understandable” — Informatie moet begrijpelijk zijn. Dit betekent dat informatie aansluit op het kennisniveau van de gebruikers en een logische structuur heeft. Voor mensen die moeite hebben met het verwerken van tekst, moet deze aangeboden worden op een taalniveau dat voor hen te begrijpen is.
 • “Operable” — Een website moet bedienbaar zijn. Als iemand een toetsenbord gebruikt, kan hij of zij dezelfde taken voltooien als iemand die gebruik maakt van een muis. Veel voorkomende taken zijn bijvoorbeeld navigeren van pagina A naar B, het invullen van formulieren om informatie te verstrekken en het indrukken van bedieningselementen zoals knoppen waaraan acties gekoppeld zijn.
 • “Robust” — Als laatste moet een website robuust zijn. Dit betekent dat een webpagina hetzelfde blijft functioneren ongeacht de omstandigheden (webbrowser) en apparatuur (mobiel, schermlezer) waarmee een gebruiker de webpagina bezoekt.

Als een van deze vier basisvoorwaarden mislukt, dan kan een persoon de taak niet voltooien. Door tijdens de ontwikkeling van een webapplicatie deze 4 principes en bijbehorende richtlijnen consequent toe te passen, ontwerp je inclusief.

De meerwaarde van toegankelijkheid

Het ontwikkelen van online diensten in de zorg brengt al genoeg uitdagingen met zich mee. Zouden we ons om nog een ‘extra’ ding druk moeten maken?

Waarom ontwerpen voor toegankelijkheid?

Waarom zouden we moeten ontwerpen voor toegankelijkheid? Welke meerwaarde levert het ons als bedrijf op? Het ontwikkelen van online diensten in de zorg brengt al genoeg uitdagingen met zich mee: privacy, terminologie, wetgeving, transparantie, versplinterde werkprocessen, gesloten systemen, tegenstrijdige belangen en Internet Explorer. Zouden we ons om nog een ‘extra’ ding druk moeten maken?

Ja, want: Kleine aanpassingen, grote impact

Vroeg of laat komt iedereen tijdens zijn leven in aanraking met zorg: in de rol van mantelzorger, door eigen ziekte of beperking of door ouderdom. Meer dan de helft van de bevolking ouder dan 65 jaar ervaart een vorm van een handicap. Het leren leven met een beperking is al moeilijk genoeg. Dus als je met een paar “kleine” aanpassingen het leven van deze mensen makkelijker kan maken, dan moet je dat gewoon doen.

Betere gebruikservaring voor iedereen

Als je kijkt naar de richtlijnen waaraan je moet voldoen om een website of app toegankelijk te maken dan lijkt dit in eerste instantie erg limiterend. In de praktijk blijkt echter het tegenovergestelde. Het consequent toepassen van deze regels in het ontwerp- en ontwikkelproces maakt de gebruikservaring beter voor iedereen, ook voor mensen die geen beperking hebben. Beeldschermen met een hoog contrast zijn aanvankelijk ontworpen voor mensen met een visuele beperking. Tegenwoordig profiteert bijna iedereen van deze uitvinding zodra ze een apparaat gebruiken in fel zonlicht. Hetzelfde geldt voor afstandsbedieningen, automatische deuropeners en audioboeken.

Door bewust na te denken over het brede spectrum van permanente, tijdelijke en situationele beperkingen ontstaat er nieuw inzicht in hoe een product of dienst kan schalen naar — en bruikbaar kan zijn voor — een veel bredere doelgroep.

Waardecreatie voor het bedrijf

Uitspraken zoals “Toegankelijke oplossingen maken is te duur en te complex” of “Personen met een beperking zijn geen onderdeel van de doelgroep die wij als bedrijf willen bereiken” kunnen gebruikt worden door bedrijven die zich willen onthouden van de discussie rondom toegankelijkheid. Dit zijn echter allemaal drogredenen. Het ontwerpen voor toegankelijkheid levert juist veel extra waarde op voor een bedrijf (W3C, 2019):

 • Innovatie stimuleren — Functies gericht op toegankelijkheid in producten en diensten lossen vaak onverwachte problemen op. Begin 2000 gingen steeds meer mensen mobiele apparaten gebruiken. Toegankelijke websites bleken in veel gevallen beter geschikt voor mobiel gebruik omdat ze niet afhankelijk waren van muis-input. Deze openbaring leidde tot de welbekende “responsive design” trend, waarin toegankelijkheid centraal staat.
 • Merkwaarde verhogen — Elk bedrijf heeft een belang in het beschermen en verbeteren van hun merkwaarde. Een duidelijke toewijding aan toegankelijkheid kan aantonen dat een bedrijf waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit kan resulteren in een betere reputatie, wat resulteert in beter klantenbinding en daardoor meer omzet.
 • Marktbereik vergroten — De markt voor technologie voor mensen met een beperking is groot en bestaat wereldwijd uit meer dan 1 miljard mensen die samen een koopkracht hebben van ongeveer 600 miljard euro.
 • Minimaliseer juridisch risico — Steeds meer landen hebben wetgeving die toegankelijkheid afdwingt. Dit maakt de juridische risico’s voor bedrijven die toegankelijkheid negeren steeds groter. Door als bedrijf actief beleid en programma’s op te stellen, verklein je het risico op gerechtelijke vervolging en reputatieschade.
 • Kwaliteit verhogen — Het toepassen van open standaarden resulteert in gestructureerde en toekomstbestendige code die gemakkelijker te begrijpen is voor zowel personen als computers (bijvoorbeeld voor spraaksoftware).

Toegankelijkheid overstijgt disciplines en domeinen

De hoeveelheid informatie rondom de implementatie van toegankelijkheid is overweldigend. Dit maakt het een uitdaging om te bepalen wie waar verantwoordelijk voor is en om met toegankelijkheid te beginnen.

Waar begin je met de (technische) implementatie?

Bovenstaande maakt duidelijk dat het belang en de toegevoegde waarde van toegankelijkheid voor gebruikers en bedrijven buiten kijf staat. Maar, hoe realiseer en verifieer je als ICT-leverancier toegankelijkheid in eigen producten en diensten? De hoeveelheid informatie rondom de implementatie is overweldigend en overstijgt verschillende disciplines en domeinen. Dit maakt het een uitdaging om te bepalen wie waar verantwoordelijk voor is en om met toegankelijkheid te beginnen. Het laatste deel van dit artikel beschrijft welke middelen wij toepassen om het Jouw Omgeving platform beter toegankelijk te maken.

De anatomie van het web

Om beter te begrijpen waarom een webapplicatie wel of niet toegankelijk is, is het belangrijk om op hoofdlijnen te begrijpen hoe deze werken. Een webapplicatie is opgebouwd uit vele (complexe) lagen en componenten die met elkaar interacteren. Een applicatie kan in dat opzicht vergeleken worden met de fysiologie van het menselijk lichaam. Belangrijke onderdelen zijn:

 • Skelet = "Structural Markup" - Het menselijk skelet bestaat uit botten die onze basisvorm definiëren. Hetzelfde geldt voor websites waarin een "structurele opmaaktaal" (zoals HTML) de inhoud structureert. Deze taal bestaat vaak uit verschillende elementen die — net zoals botten — elk een specifiek doel dienen en samen de "lay-out" van een website bepalen.
 • Hersenen = "Server-side Scripting” - Met je brein kun je denken, dingen onthouden en beslissingen nemen in complexe situaties. Op het web worden deze taken vervult door een webserver. Op deze server wordt informatie opgeslagen in een database totdat deze weer wordt opgevraagd, overschreven of verwijderd. Op de server bevindt zich tevens alle logica die — op basis van input — automatisch een of meerdere beslissingen kan nemen.
 • Zenuwen = "Web Browser" - Omdat er interactie plaatsvindt op een website moet er — afhankelijk van de actie die uitgevoerd is door de gebruiker — informatie naar de server verzonden en/of ontvangen worden. In het menselijk lichaam worden deze verzoeken verzonden als elektrische signalen die een actie uitvoeren ergens in het lichaam. In het geval van een website verzend de code een signaal naar de browser om bijvoorbeeld data te verzenden of structurele- of stijlwijzingen uit te voeren.
 • Spieren = "Client-side Scripting" - Zonder spieren kunnen we gedachten niet in een reactie veranderen. Spieren spelen een rol in beweging en interactie. ‘Scripttalen‘ (zoals JavaScript) zijn de spieren van het web en zorgen dat interactie mogelijk is wanneer gebruikers klikken, hun muis bewegen of op het toetsenbord drukken. Het maakt een website bedienbaar.
 • Huid = "Aesthetics" - De huid speelt een belangrijk rol in hoe iemand eruit ziet. Het uiterlijk op het web wordt primair bepaalt door een visuele opmaaktaal (zoals CSS). Deze taal ‘hecht’ zich — net zoals de huid zich hecht aan spieren en botten — aan onderliggende elementen en beschrijft hoe elementen visueel weergegeven moeten worden aan de gebruiker.

Webapplicaties zijn dus net als mensen opgebouwd uit vele interacterende onderdelen. In elk onderdeel kunnen zich een of meerdere problemen voordoen, waardoor iets minder goed of helemaal (on)bruikbaar wordt. Elke keuze die tijdens de ontwikkeling gemaakt wordt, heeft daarom invloed op de toegankelijkheid: Een ontwerper heeft een kleurenpallet met te weinig contrast gekozen, een developer heeft geen label op een knop gezet en een tekstschrijver heeft te moeilijke woorden gebruikt. Dit zijn gegeneraliseerde voorbeelden, maar illustreren goed dat toegankelijkheid verschillende disciplines en domeinen overstijgt.

Waar komen we vandaan?

Jouw Omgeving bestaat bijna 10 jaar. In deze periode is er veel ontwikkeld aan ons platform: de techniek staat niet stil, nieuwe functies zijn toegevoegd, oude functies herschreven. Tijdens de ontwikkeling zijn veel verschillende stakeholders betrokken (geweest). Een verscheidenheid aan zorgorganisaties, zorgprofessionals, eindgebruikers en teamleden werken vanuit hun eigen denkkader en discipline samen aan de doorontwikkeling van ons platform. Hieruit zijn heel veel mooie functionaliteiten voortgekomen, maar het snelle ontwikkeltempo heeft er — bij gebrek aan een eenduidig referentiekader — ook voor gezorgd dat toegankelijkheid niet altijd prioriteit had en/of zelfs helemaal niet bekend was bij het ontwikkelteam en andere betrokken stakeholders. Hierdoor zijn veel onderdelen van het platform nog niet optimaal toegankelijk.

Waar willen we naar toe?

Bij Jouw Omgeving willen we toegankelijke oplossingen bieden waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant kan samenwerken aan de eigen gezondheid of die van een ander. Iedereen die het Jouw Omgeving platform gebruikt, moet zich welkom voelen. Om dit te kunnen bereiken, streven we ernaar om te voldoen aan de WCAG — Level AA.

Hoe gaan we dat doen?

Sinds de zomer van 2018 zijn we intern bezig met de ontwikkeling van een designsysteem voor ons platform. Een designsysteem is een verzameling van herbruikbare componenten die voldoen aan heldere regels en internationale standaarden en in samenhang een interface vormen. Het doel van het designsysteem is om een ‘gezamenlijke taal’ te creëren en beheren waarmee ontwerpers, ontwikkelaars en andere teamleden toegankelijke en consistente gebruikerservaringen kunnen bouwen voor onze eindgebruikers. Het is als het ware een ‘bak met legosteentjes’ waarmee producten en nieuwe functionaliteiten ontworpen en gerealiseerd kunnen worden. Door toegankelijkheid een fundamenteel onderdeel te laten uitmaken van het designsysteem, waarborgen wij dit structureel. Naast toegankelijkheid levert een designsysteem de volgende voordelen:

 • Consistente interface en navigatie — Door vanuit een "single-source of truth" te werken, wordt de consistentie verhoogd en de gebruikerservaring verbetert. Het ontwerp ziet er door de herbruikbare componenten op iedere plek hetzelfde uit. Door dezelfde interactie en navigatiepatronen toe te passen, wordt een meer uniforme gebruikerservaring gecreëerd. Patronen worden herkenbaar, waardoor gebruikers sneller leren hoe een systeem werkt.
 • Kwaliteit — Het toepassen van standaarden en "best practices" verhoogt de kwaliteit van het systeem, omdat componenten zijn opgebouwd op basis van standaarden, goed gedocumenteerd, uitvoerig getest en altijd op een eenduidige manier werken.
 • Snelheid — Het ontwerpproces van (nieuwe) functionaliteiten wordt versneld, omdat iedereen vanuit eenzelfde referentiekader werkt. Communicatie tussen ontwerpers en developers wordt vereenvoudigd en er kunnen sneller prototypes gemaakt en gevalideerd worden met de klant en eindgebruikers.
 • Responsive — De componenten uit het design systeem zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op apparaten met verschillende schermgroottes.

Waar staan we nu?

Een designsysteem is niet van de ene op de andere dag te implementeren. Het is een erg arbeidsintensief proces. We passen daarom een "slow drip" methode toe. Componenten worden stapsgewijs ontwikkeld en geïmplementeerd in de interface van ons platform. Het is belangrijk om te beseffen dat de toepassing van een designsysteem, met toegankelijkheid als fundament, niet automatisch resulteert in een toegankelijk product. Als ontwikkelteam moeten we het systeem configureren, meerdere toegankelijke componenten samenstellen en deze vervolgens per gebruiksscenario documenteren en op maat implementeren. Het is een doorlopend proces, waaraan elke discipline binnen het bedrijf actief een eigen bijdrage moet leveren: van kennis eigen maken en op peil houden, functionele eisen en acceptatiecriteria beschrijven in ontwerp documentatie tot het borgen van toegankelijkheid in offertes.

Het doel is om dit jaar een "Alpha" versie van het designsysteem te lanceren. Hiermee hopen we een solide basis te leggen waarmee we op een relatief snelle manier, toegankelijke oplossingen kunnen realiseren. Op de lange termijn willen we het design systeem openbaar maken ("Open Source") waardoor ook andere partijen kunnen profiteren van onze kennis en ook zelf actief een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van het systeem.

Conclusie

Digitale toegankelijkheid is niet een vakje dat je zomaar aan kunt vinken. Het is een complex organisatorisch vraagstuk waarbij verschillende disciplines samen moeten werken om een toegankelijke ervaring te creëren voor gebruikers.

Conclusie

Toegankelijkheid is een complex organisatorisch vraagstuk waar een succesvolle implementatie vraagt om bewustwording, betrokkenheid en kennisontwikkeling binnen alle lagen van een organisatie. Zodra het onderwerp niet breed gedragen wordt binnen de organisatie, manifesteert zich dat in de producten en diensten die zij leveren.

Iets is pas toegankelijk wanneer mensen zelf een taak kunnen volbrengen in een vergelijkbare hoeveelheid tijd en moeite als iemand die geen beperking heeft. Tijdens de uitvoering van deze taak zijn de vier cruciale voorwaarden van belang: waarneembaarheid en begrijpbaarheid van informatie, bedienbaarheid en robuustheid. Producten en diensten moeten daarnaast afgestemd worden op verschillende niveau's van (functionele) vaardigheden van mensen en op de omgevingen waarin deze gebruikt worden. Door dit te doen, lever je een betere gebruikservaring voor elke gebruiker en creëer je veel (extra) waarde voor je bedrijf en sluit je aan op wetgeving.

Digitale toegankelijkheid is daarnaast niet een vakje dat je zomaar aan kunt vinken. Webapplicaties zijn opgebouwd uit vele interacterende onderdelen, waarbij in elk onderdeel van een applicatie zich problemen voor kunnen doen. Deze complexiteit maakt het zeer lastig om succes te definiëren, omdat de mate van toegankelijkheid van een product moeilijk te meten is. Met de ontwikkeling van een designsysteem proberen we toegankelijkheid structureel in te bedden in het ontwikkelproces en ons platform om zo makkelijker een toegankelijke ervaring te creëren voor onze gebruikers.

Wij hebben als ontwikkelaars van een webapplicatie voor de zorg directe impact op het leven van onze gebruikers. Daarbij hebben we de verantwoordelijkheid om onze applicatie ook bruikbaar te maken voor mensen met een beperking. Bij Jouw Omgeving willen we daarom toegankelijke oplossingen bieden waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant kan samenwerken aan de eigen gezondheid of die van een ander. We moeten ontwerpen voor inclusie. Om dit te kunnen bereiken, streven we ernaar om te voldoen aan het WCAG - Level AA. Het platform Jouw Omgeving is op diverse onderdelen nog niet altijd (voldoende) toegankelijk, dus blijven we constant door ontwikkelen en verbeteren. We staan open voor alle feedback en initiatieven om - samen met onze klanten en eindgebruikers - het platform stapje voor stapje steeds toegankelijker te maken.